فاطمه بناکار طرحواره درمانگر و روانشناس در شیراز در شیراز

فاطمه بناکار

روانشناس و مدرس مهارتهای زندگی

به شما کمک می کنم تا چراغ های خاموش کوچه ناآگاهی را روشن کنید و پا در سرزمین وسیع خود شناسی بگذاریم و باهم جوانه های خودسازی را شکوفا کنیم . با مهر فاطمه بناکار
بیش از
0
نفر ساعت آموزش
بیش از
0
سمینار و کارگاه
بیش از
0
دقیقه فایل آموزشی

رضایت شرکت کنندگان در دوره ها